Gospodarka niskoemisyjna – cel na najbliższe lata

Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego, nasz kraj podjął zobowiązania, których celem jest zmierzanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Następować to ma zwłaszcza w ramach tak zwanego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz strategii Europa 2020.

Pakiet klimatyczno-energetyczny

Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego, nasz kraj podjął zobowiązania, których celem jest zmierzanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Autor zdjęcia: ch.weidinger

Pakiet klimatyczno – energetyczny stanowi próbę zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej na terenie całej Unii Europejskiej. W skład tego pakietu wchodzi szereg aktów pranych i założeń, które dotyczą:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • promocji energii ze źródeł odnawialnych.

Strategia „Europa 2020”

Strategia Europa 2020 stanowi strategię rozwoju społeczno – gospodarczego na terenie Unii Europejskiej, która obejmować ma okres 10 lat, czyli trwać będzie do roku 2020. Europa 2020 jest dokumentem, który przedstawia cele rozwoju Unii Europejskiej pod względem społecznym i gospodarczym, przy uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju, gdzie przez rozwój zrównoważony rozumie się taki wzrost gospodarczy, w którym zachowana jest równowaga pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka. W strategii Europa 2020 ustalone zostało pięć nadrzędnych celów, do osiągnięcia, których Unia Europejska dąży do 2020 roku. Cele te to:

 • zatrudnienie,
 • badania i rozwój,
 • klimat i energię,
 • edukację,
 • integrację społeczną
 • i walkę z biedą i ubóstwem.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Celem, do którego dążymy, a któremu służy również plan gospodarki niskoemisyjnej jest:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem uzyskiwanym w roku 1990,
 • zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii wytwarzanej z różnych źródeł,
 • redukcja zużycia energii o 20% w stosunku do tak zwany scenariusz Business As Usual (jest to scenariusz referencyjny, oznaczający perspektywę rozwoju gospodarczego w dotychczasowym, najbardziej standardowym kształcie, czyli bez oddziaływania zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, czy też nieplanowanych wydatków na różne działania inwestycyjne).