Fundusze unijne na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Chętnych na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest bardzo wielu. Mimo, że wiele osób marzy o tym, by stać się szefem samym dla siebie, to jednak nie wszyscy zainteresowani tym faktem mają świadomość tego, że posiadają możliwość jednorazowego ubiegania się o dofinansowanie przyznawane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie sięgającej aż 40 tysięcy złotych. Poniżej podpowiadamy jak dostać dotacje unijne na założenie swojej firmy (więcej: http://www.strategor.pl/).

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie przyznawane dla nowo powstających firm jest dofinansowaniem o charakterze bezzwrotnym, choć istnieją tu pewne obostrzenia. Przede wszystkim beneficjent zobowiązany jest do tego, by wydawać pieniądze zgodnie z ich umownym przeznaczeniem, w nieprzekraczającym terminie 1 roku, liczonego od dnia przyznania środków finansowych przyszłemu przedsiębiorcy.

Ważną kwestia, którą należy tu nadmienić jest też to, że w przypadku rezygnacji w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej czy przestania bycia członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej należy się obowiązkowy zwrot uzyskanego wsparcia i to wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami. Inną sytuacją, w której będziemy mieli do czynienia z obowiązkowym zwrotem przyznanej dotacji jest nie wywiązywanie się z warunków zawartej umowy o dofinansowanie, w szczególności z wydatkowaniem kwoty dotacji na cel inny, niż podany został w umowie.

Dodatkowo, istnieje wymóg, że podmioty odpowiedzialne za przyznawanie dotacji zobowiązane są do tego, by kontrolować wydawane prze beneficjenta środki w okresie pierwszych 12 miesięcy, liczonych od dnia dokonania rejestracji działalności gospodarczej.

Gdzie zgłosić się po dotację?

Aby móc uzyskać dotację, należy zgłosić się bezpośrednio do podmiotów udzielających tego rodzaju wsparcie (wsparcie w ramach działania programu 6.2). Informacji o tym, które podmioty i w jakich obszarach realizacji udzielają wsparcia szukać należy:

  • na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy,
  • w punktach informacyjnych o funduszach europejskich
  • i punktach konsultacyjnych dotyczących dotacji.

Co jest wykluczone z ubiegania się o dotację?

Niedopuszczalnymi formami działalności gospodarczej, na którą nie uzyskamy wsparcia w postaci dotacji są:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • działalności prowadzone w formie spółek prawa handlowego.

Dotacje nie są również przyznawane na działalność w obszarze:

  • rybołówstwa,
  • akwakultury,
  • rolnictwa,
  • górnictwa.

Istotną kwestią jest także to, że nie można łączyć dofinansowań uzyskiwanych z dwóch różnych programów operacyjnych Kapitału Ludzkiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w czasie krótszym niż 24 miesiące.