Analiza opłacalności przedsięwzięcia

Studium wykonalności (więcej pod linkiem) obejmować w swym zakresie może:

 • wykonalność projektu pod względem technicznym,
 • wykonalność projektu pod względem organizacyjnym,
 • wykonalność projektu pod względem ekonomicznym,
 • zgodność projektu z prawem i innymi, istotnymi regulacjami.

Wykonalność techniczna projektu

Przedstawienie proponowanych, możliwych do zrealizowania rozwiązań obejmuje przedstawienie dostępnych wariantów rozwiązań

Autor zdjęcia: jellymc

Wykonalność techniczna projektu podzielić możemy na trzy zasadnicze części:

 • analizę stanu aktualnego,
 • analizę potrzeb i wymagań,
 • przedstawienie proponowanych rozwiązań.

Analiza stanu aktualnego obejmuje:

 • analizę stanu aktualnego i dostępnych rozwiązań,
 • analizę aktualnych standardów i technologii i stanu wiedzy związanej z daną dziedziną, w której realizowany ma być projekt,
 • analizę innych uwarunkowań natury technicznej.

Analiza potrzeb i wymagań obejmuje:

 • analizę potrzeb i wymagań stawianych projektowi,
 • analizę zakładanych funkcji,
 • analizę wymagań technologicznych i jakościowych.

Przedstawienie proponowanych, możliwych do zrealizowania rozwiązań obejmuje:

 • przedstawienie dostępnych wariantów rozwiązań (najczęściej są to dwa, lub trzy warianty),
 • przedstawienie głównych etapów i harmonogramu działań,
 • określenie osiągalności pod względem technologicznym i związanej z dostępnością zasobów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Wykonalność organizacyjna

Wykonalność organizacyjna obejmuje:

 • analizę struktury organizacyjnej, wraz z przygotowaniem pod względem merytorycznym podmiotu realizującego projekt,
 • analizę stanu aktualnego, wraz z możliwością zaistnienia potencjalnych zmian w organizacji podmiotu zamawiającego projekt,
 • analizę możliwych do wystąpienia trudności i problemów związanych z zaistnieniem zmian organizacyjnych (zwolnienia pracowników, przyjęcia nowych pracowników, szkolenie pracowników, problemy związane ze związkami zawodowymi i tak dalej).

Wykonalność ekonomiczna

Wykonalność ekonomiczna obejmuje:

 • analizę kosztów i zysków związanych z realizacją projektu,
 • identyfikację kwestii mających wpływ na zasadnicze środki, umożliwiające wypracowanie zysków,
 • określenie wpływu projektu na podwyższenie zyskowności działań.

Zgodność z prawem i innymi regulacjami

Analizując opłacalność wdrożenia projektu pod względem prawnym, należy odpowiedzieć sobie na pytanie:

 • czy proponowane rozwiązania są zgodne z prawem i innymi regulacjami (na przykład z systemem podatkowym, kodeksem handlowym i tym podobne),
 • czy wdrożenie projektu nie spowoduje naruszenia istniejących norm i regulacji prawnych?
 • czy zmiany prawne mogą zagrozić działaniu projektu,
 • i tym podobne.